MULTIWOOD
MULTIWOOD
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

WHY CHOOSE THOMSON MULTIWOOD
തോംസൺ മുൾട്ടിവുഡ് എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം

KNOW HOW

THOMSON MULTIWOOD, The First and Premium UPVC Polymer Profile Sheets suitably made for Carpenters to work on it with ease.

എങ്ങനെയെന്നറിയുക

വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെയും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ളതുമായ തോംസൺ മുൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റുകൾ മരപ്പണിക്കാർക് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ അനുയോജ്യമായതാണ്.

FLEXIBLE & DURABLE

THOMSON MULTIWOOD can be crafted to any shape, size, design & color of user’s choice. It can be screwed, drilled, planed, carved, painted, and glued also.

വഴങ്ങുന്നതും ഈടുനിൽക്കുന്നതും

തോംസൺ മുൾട്ടിവുഡ് ഉപഭോക്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കാം സാധിക്കും. ഇവയിൽ ചിന്തേരിടാം, സ്ക്രൂ ചെയ്യാം, തുരക്കാം, കൊത്തിയെടുക്കാം, പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

GO GREEN

Deforestation is already causing rise in temperatures, acid rains and melting ice caps. Cutting down trees for building furniture acts as a major contributor towards deforestation.

പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിലേക് പോകുക

ഫർണിച്ചർ നിർമാണത്തിനായി മരങ്ങൾ മുറിക്കുക എന്നത് വനനശീകരണത്തിനു ഒരു പ്രധാന സംഭാവനയാണ്. വനനശീകരണം മൂലം താപനിലയിലെ വ്യത്യാസം, ആസിഡ് മഴ, മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുക എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇതിനകം വർദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

THOMSON MULTIWOOD VIDEOS

THOMSON MULTIWOOD DESIGN IDEAS

 • Kitchen
 • Bedroom
 • Living room
 • Office
 • Caravan
 • Hospital
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

Kitchen is one of the most central places within an Indian home. Though it’s highly underrated and we consciously aim to spend less and less time in there -it remains the place where magic happens.Thomson Multiwood for Kitchen aims to take this experience to the next level by building work areas, racks and cabinets which are termite resistant and water proof.

 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

The one room where you have to invest special efforts in order to make it comfortable is the bedroom, as it is exactly there where you’re going to relax, and spend the most time needed to gather forces for your other activities. Thomson Multiwood can be used to fulfill all your bedroom requirements such as Bedroom wardrobes, Cabinets, Bedside cabinets, Dressing tables, Mirror stands etc.

 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

Living room is a place where a family spends most of their time together. This place not only  needs to create an atmosphere for the family but also for the guests as it depicts your personality. While designing this space the choice of furniture is of prime importance. The external appearance of the THOMSON MULTIWOOD itself is elegant and natural which allows it to be used for interior decoration,furniture and many customized applications within the living room.

 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

Office design certainly has a great impact on the well being and morale of the employees. Having well designed furniture made of high quality materials can certainly enrich both employee and client’s self-esteem and can contribute to enrich their experiences. To enhance these experience we can now use Thomson Multiwood for designing customized offices, conference table, cabinets, partitions, cubicles, file racks, computer tables, etc. thus ensuring high quality and longevity.

 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

Caravans are a amazing way to escape from our daily routine. Designing caravan interiors, which are aesthetically pleasing and long lasting are very important. The superior and unique quality of THOMSON MULTIWOOD can really uplift your caravan experience and also has the ability to last for many years when compared to wooden interiors.

 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood
 • multiwood

Hospitals need to create a warm and welcoming space to ensure that their patients and visitors not only feel comforted but also have a sense of positivity. Thomson Multiwood can be used to create wall cladding, table tops and partitions which are holistically matching to the hospital ambiance as they come in a variety of color and design.Thomson Multiwood can also be used for building false-ceiling for Operation Theater, lab racks,and cabinets blending within the hospital environment.

Ensure THOMSON MULTIWOOD brand one side film sticker on each sheet.

Ensure MULTIWOOD, ECO plus, Greenwood logos with THOMSON letters.

Get dealer GST invoice with THOMSON MULTIWOOD.

multiwood

Always buy THOMSON MULTIWOOD from authorised dealers.

Strictly follow usage intrsuctions in the web.

Unauthorised usage of registered THOMSON MULTIWOOD name or logo attract legal challenge.

multiwood Call Now
multiwood